Hur ESG påverkar företagens finansiella prestationeroch marknadsvärde : en studie på företag inom EU år2022

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Författare: Jonatan Hansander; Lucas Melander; [2024]

Nyckelord: ESG; Hållbarhet; Legitmitet; Lönsamhet;

Sammanfattning: ESG information, tillsammans med övrig hållbarhetsredovisning, har för företag blivit  vanligare utifrån nya normer och regleringar som uppstått inom redovisning. Detta har  medfört en ökad mängd forskning inom området där resultaten skiljer sig från studie till  studie. Tidigare forskning inom området förklarar de skilda resultaten till faktorer som  bransch, geografisk plats och riktlinjer för redovisning inom landet. I en önskan om en  bredare översiktlig kartläggning av ESG-betygens påverkan på finansiell prestation och  marknadsvärde för företag i EU har syftet formulerats: Att undersöka om det finns en  korrelation mellan ESG-betyg, finansiellt resultat och marknadsvärde för företag inom  Europeiska unionen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)