Möjligheter med utomhusmatematik som metod : En kunskapsöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Denna kunskapsöversikt syftar till att undersöka forskning som berör området utomhuspedagogik med inriktning matematik. Vidare syftar undersökningen på att utreda hur lärare och elever upplever utomhuspedagogik som metod i matematik. Urvalet samlades in genom sökningar i databasen Primo och samtliga artiklar utgår från förbestämda urvalskriterier. Artiklarna är publicerade i Norden, Europa och USA samt innehåller bland annat orden: outdoor teaching, outside mathematic och mathematic didactic outside. Artiklarna analyserades och användes som grund för denna kunskapsöversikt. Urvalet slutade på tio vetenskapliga artiklar. Resultatet från kunskapsöversiktens artiklar visar på positiva effekter av utomhusundervisning i matematik. Elever gynnas av att vistas utomhus både fysiskt och psykiskt. Utomhusundervisningen bidrar till att eleverna får möjlighet att använda fler sinnen samt ett praktiskt görande, vilket kan skapa goda möjligheter till en kunskapsutveckling. Resultatet visar även att utomhuspedagogik har god inverkan på relationsskapande. Vidare visar resultatet på att elevernas begrepps- och kommunikationsförmåga ökar vid utomhusundervisning. Resultatet visar att lärarna ser arbetsmetoden som positiv, dock ser de undervisningsmetoden som tidskrävande. Dessutom uppfattar eleverna utomhusundervisning som positiv, då flertalet upplevde att deras motivation och intresse ökade. Vidare upplevde eleverna att utomhus var en plats där de lättare vågade uttrycka sig då platsen ansågs vara mer neutral. Resultatet från artiklarna pekar på att utomhusundervisning är något som gynnar eleverna i deras kunskapsutveckling och att de flesta av lärarna och eleverna var positivt inställda till utomhusmatematik. Både lärarna och eleverna menar att utomhusmiljön kan göra matematiken mer begriplig eftersom praktiska uppgifter kan ge konkreta resultat. Det är intressant att beakta lärarnas upplevelser av undervisningsmetoden eftersom de belyser vikten av det praktiska arbetet, men i klassrummet dominerar i stället den traditionella läroboken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)