Kontaktmannaskap på anstalt. - - En studie om intagnas upplevelser av maktrelationer

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att på Högsboanstalten i Göteborg undersöka vilken betydelse kontaktmannaskapet har för den intagne och hur den intagne upplever kontaktmannarelationen. Vi har också undersökt hur delaktig den intagne själv är i samarbetet med kontaktmannen vad gäller att ta ansvar för och påverka sin situation. Syftet är också att ta reda på hur rollen som intagen påverkas i förhållande till kontaktmannen. Vi genomförde studien med hjälp av en kvantitativ enkätundersökning som gav oss en respons på 22 enkäter av 75 utdelade och en kvalitativ kompletterande intervju med två intagna som var ordförande för varsin avdelnings förtroenderåd. Våra resultat visade att man på Högsboanstalten i sin helhet är nöjd med kontaktmannaskapet och att hur positiv man var till kontaktmannaskapet berodde mycket på personkemin och den personliga relationen mellan intagen och kontaktman. Man ville inte att kontaktmannen bara skulle utföra sina uppgifter, utan man lade stor vikt vid en bra personlig relation. Egenskaper som de intagna uppskattade hos kontaktmän var tillit, äkthet och engagemang. Kontaktmannens betydelse var extra viktig i vissa sammanhang. Speciellt hos de yngre intagna, då de behövde mer tid och hjälp från kontaktmannen, p.g.a. att de kan vara mindre självständiga och saknar erfarenhet och kunskap om anstaltslivet för att kunna påverka och ta ansvar. Upplevelsen av kontaktmannaskap påverkades också av de intagnas känsla av att kunna påverka och ta del i de uppgifter som tillhör kontaktmannen. Ju större påverkan desto större nöjdhet. På Högsboanstalten verkar man jobba mycket med empowerment och att klienterna själva ska jobba med och ta ansvar för sin egen situation. Många intagna upplevde det som en självklarhet att själv ta ansvar för sin situation. Vi fann också att en bra relation mellan kontaktmän och intagna kan påverka atmosfären på anstalten positivt, och kan även påverka den intagnes syn på sig själv och sin roll som intagen. Kontaktmannen hjälper den intagne att bygga upp en positiv identitet i en annars stämplande miljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)