Att vårda cancersjuka barn : Ur ett sjuksköterskeperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning:

I Sverige får ungefär 300 barn varje år en cancer diagnos. Allmänheten har höga krav på sjuksköterskor som vårdar barn med cancer och det är sjuksköterskorna som har ansvar för barnets omvårdnad. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn med cancer. Metoden var en litteraturstudie som innehöll en analys av 12 vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. För att genomföra denna litteraturstudie har en femgradig metod använts. Resultatet av de analyserade artiklarna gav följande tema; sjuksköterskors upplevelse av att arbeta på en barncanceravdelning, sjuksköterskors upplevelse av stöd och sjuksköterskors upplevda behov vid vårdandet av cancersjuka barn. Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde det som krävande att arbeta på en barncanceravdelning på grund av att det inte fanns tillräckligt med personal, stress och skiftarbete. Det är av yttersta vikt att det finns stödprogram, utbildningsmöjligheter och tillfällen till att bearbeta sina yrkesrelaterade känslor på en barncanceravdelning

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)