Relationen mellan aktielikviditet och utdelningspolicy : En kvantitativ analys av svenska aktiebolag mellan åren 2014-2017

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka ifall det finns ett samband mellan företagens aktielikviditet och deras utdelningspolicy samt hur detta eventuella samband förefaller. Det undersöks utifrån forskningsfrågan “Hur påverkar aktielikviditet den eventuella utdelningen hos svenska aktiebolag?”. Aktielikviditet är ett begrepp som beskriver hur likvid en aktie är, det vill säga hur ofta den säljs och köps på börsen (Banerjee et al. 2007). En aktie med hög aktielikviditet är därför lättare att sälja än en aktie med låg aktielikviditet (ibid). Inom tidigare forskning har aktielikviditet undersökts och huruvida detta påverkar företags utdelningspolicy på den amerikanska respektive kinesiska marknaden och påvisat att det finns ett samband mellan dessa (Banerjee et al. 2007; Jiang et al. 2017). Deras samband var däremot tvärtemot varandra (ibid), varför det är intressant att undersöka hur sambandet förefaller på den svenska marknaden.   Hur likvid en aktie är påverkar aktieägarnas likviditetsbehov, då de lättare kan sälja en aktie med hög aktielikviditet och på så sätt skapa sig en “hemmagjord” utdelning (Banerjee et al. 2007). Tvärtom har en aktieägare som innehar mindre likvida aktier svårare att sälja dessa och är därmed i större behov av en generös utdelningspolicy för att tillfredsställa sitt likviditetsbehov (ibid). En generös utdelningspolicy är konsekvent med teorin Shareholder Value Maximization (Bento et al. 2016), vilken är central i denna studie. Teorin handlar om att företag kontinuerligt ska sträva efter att maximera värdet för aktieägarna (ibid).    Forskningsfrågan har undersökts utifrån en kvantitativ ansats med tvärsnittsdata i en multipel regressionsanalys. Inför undersökningen konstruerades antagandet att börsnoterade aktiebolag på den svenska marknaden är mer benägna att betala utdelning när de har låg aktielikviditet jämfört med hög aktielikviditet. Antagandet utformades med utgångspunkt i tidigare forskning. Studiens empiri kunde bekräfta detta antagande, även om sambandet var svagt. Det samband som återfanns kunde kopplas samman med relevanta teorier som signaleringshypotesen och Shareholder Value Maximization och därigenom visa att aktielikviditet har en betydelse för aktieägare och företags utdelningspolicys.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)