Räddningssluss för ubåt

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Teknik och samhälle

Författare: Fredrik Tärnhuvud; [2020]

Nyckelord: Ubåt; Räddningssluss; Examensarbete; Saab Kockums;

Sammanfattning: I detta arbete har möjlighet till billigare lösningar för räddningssluss och passage till ubåt undersökts. Arbetet har resultat av ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet maskin- och materialteknik vid Malmö universitet. Nutida svenska ubåtar är utrustade med två stycken tryckfasta skott som tillsammans bildar ett mindre tryckfast område och åtskiljer de två större avdelningarna i ubåtarna. I det mindre tryckfasta utrymmet är räddningsslussen placerad. Detta medför att vid montering ökar kostnaderna eftersom fastsvetsning inte kan utföras med robotar utan måste ske för hand i trånga svåråtkomna utrymmen. Materialet som används måste vara uppvärmt vid fastsvetsning och det trånga utrymmet gör att ingreppstiden minskar och totala arbetstiden ökar. Detta medför höga kostnader för Saab Kockums AB och syftet med arbetet är att undersöka möjligheten till en billigare lösning. Målet är att ta fram koncept för att bedöma realiserbarhet och kostnad. För att undersöka detta används produktutvecklingmetodik från boken Produktutveckling: Konstruktion och design[1]. De delar som används i arbetet är: • Produktplanering • Identifiering av krav • Produktspecifikationer • Konceptgenerering • Konceptval • Prototypframtagning Från metoden har koncept genererats och valts ut utifrån den kravställning som identifierats hos intressenterna. Resultatet visar att det finns goda möjligheter till att utveckla och tillverka en billigare lösning. Det vinnande konceptet koncept 2 är prototyputvecklat och uppfyller samtliga krav som ställs och gör det till en reducerad kostnad vilket gör att både syfte och mål uppfylls. I Figur 2 illustreras resultatet från prototypframtagning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)