Livskvalitet vid Kronisk Obsturktiv Lungsjukdom : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

Författare: Malgorzata Knap; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Sammanfattning

Bakgrund Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom med hög sjuklighet och dödlighet både i världen och i Sverige. Att leva med KOL kan medföra stora svårigheter att hantera vardagen på samma villkor som för andra. Då sjukdomen är kronisk innebär det en lång sjukdomstid, komplikationer och påverkan på livskvaliteten. Det är viktigt att få en uppfattning om personernas egna upplvevelser av livskvalitet i vardagen eftersom distriktsköterskan är involverad i personens omvårdnad i primärvården och hemsjukvården. Syfte Syftet med studien var att beskriva upplevelser av vad som påverkar livskvalitet hos personer med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom Metod Kvalitativ semistrukturerad intervjustudie av sju personer med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom. Intervjuerna analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundmans metod. ResultatMöjligheter i vardagen innehåller tre underkategorier Att ha en fungerande kropp, Att vara i socialt sammanhang, Att ha en god ekonomi och Tryggheten i vården, med tre underkategorier Att ha en fast kontakt, Att ha kontinuitet i möten, Att vården är tillgängligSlutsats Livskvalitet hos personer med KOL hör ihop med fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska aspekter som påverkar vardagslivet. Förutom detta bidrar vårdkontakter och vårdrelationer till personernas livskvalitet. Alla dessa aspekter kan vara betydelsefulla och bör beaktas av distriktsköterskor i mötet med personerna med KOL. Det är viktigt att fortsätta forska vidare kring ämnet livskvalitet eftersom det kan vara av betydelsen för omvårdnaden hos dessa personer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)