Grammatikdiskurser på mellanstadiet : En studie av fyra lärares syn på grammatik och grammatikundervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

Författare: Frida Svanberg; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna studie undersöker fyra mellanstadielärares syn på grammatik. De fyra lärarna är behöriga i ämnet svenska, och intervjuerna rymmer utöver lärarnas syn på grammatik även frågor om hur de säger sig undervisa i grammatik och vilket syfte grammatikundervisning fyller. Analysen av lärarnas svar har utgått från Ivaničs (2004) skrivdiskurser, men analysmodellen är bearbetad för att vara tillämpbar på grammatikundervisning. Resultatet av undersökningen visar att den diskurs som utgår från en formalistisk syn på språk och undervisning – färdighetsdiskursen – är vanligast förekommande för lärarna i studien. Ingen lärare positionerar sig enbart inom den diskursen, utan alla lärare positionerar sig inom minst en av de andra diskurserna som analysen utgår från: kreativitetsdiskursen respektive samhällsdiskursen. Till skillnad från den formalistiska diskursens språk- och undervisningssyn, som går från delar till helhet, har de funktionella diskurserna en språk- och undervisningssyn som går från helhet till delar. Trots en läroplan med övergripande funktionell språksyn visar resultatet att den formalistiska språksynen fortfarande är vanligt förekommande och att de ofta ger uttryck för att undervisningen sker isolerat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)