Statliga bolag - Fokus på demokrati eller ekonomi? : Om tvetydiga värden inom hybridorganisationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: I vår uppsats har vi analyserat Systembolaget och Svenska Spels styrdokument samt två av deras reklamfilmer i syfte att förstå hur tvetydiga demokratiska och ekonomiska värden kan uttryckas. Med utgångspunkt i ekonomistiska resonemang om att det i offentlig verksamhethar skett en förskjutning av vilka värden som prioriteras, ofta på bekostnad av de demokratiskavärdena, har vi undersökt hur värden gestaltas i två hybridorganisationer, en organisationsform som enligt teorin är särskilt utsatta för intressekonflikter sprungna ur offentliga och privata styrlogiker. Genom att kvalitativt studera bolagens styrdokument hur värden uttrycks samt hur dessa återspeglas i bolagens kommunikation fann vi att motstridiga ekonomiska och demokratiska värden var representerade men inte på ett sådant sätt att det finns anledning att anta att ekonomiska intressen tränger undan demokratiska värden. Slutsatsen är att hybridorganisationer har en särskild utmaning i att tillgodose konkurrerande intressen men att det går att nå en balans mellan dessa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)