”Jag kommer först, barnen kommer först och bolagen kommer först!” : En kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ textanalys av vad som presenteras som framgång i Framgångspodden

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Studien undersöker hur framgång presenteras i podcasten Framgångspodden som leds av Alexander Pärleros. Syftet är att undersöka hur framgång presenteras i påannonseringarna av gästerna och vilken bild som kvinnor förmedlar av sig själva i en kontext av framgång. Studien utgår teoretiskt från Pierre Bourdieus idé om kapital, Erving Goffmans teori om självpresentation och postfeministisk teori. Analysen består av två delar, en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ textanalys med tematisering. I den kvantitativa innehållsanalysen identifierades det vilka kapitalformer som förekommer i påannonseringen av gästerna. Totalt analyseras 100 påannonseringar, 50 manliga och 50 kvinnliga. Vid uppräknandet av yrkestitlar förekommer det symboliska kapitalet flest gånger. I den kvalitativa textanalysen studeras två hela avsnitt med kvinnliga gäster; Isabella Löwengrip och Margaux Dietz. De tre teman som framkommer tydligast i hur kvinnorna presenterar sig själva är: Viljan att visa upp allt, Vikten av det fria valet och Relationer = med en personlig vinst. Slutsatserna visar på att i presentationen av framgång finns det en tabu kring att prata om pengar, en framställning om ouppnåeliga ideal om och ett individualistiskt tänk i personliga relationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)