Nyttjandegrad på maskiner vid anläggningsprojekt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Patrik Pettersson; [2020]

Nyckelord: Byggproduktion; Nyttjandegrad; Byggteknik;

Sammanfattning: I en alltmer konkurrensutsatt bransch där vinstmarginalerna är små gäller det för företagen att göra det de kan för att öka sin produktivitet, genom att nyttja sina verktyg så effektivt som möjligt. Ett sätt för de svenska byggbolagen att effektivt minska sina kostnader är att se över hur man nyttjar sina maskiner i produktion för att på så sätt vara mera kostnadseffektiva.  Syftet med det här examensarbetet är att undersöka nyttjandegraden hos de maskiner som användes vid ett av NCCs projekt samt att analysera dessa. Eftersom att NCC arbetar med effektivitetsutvärderingar kommer de att stå bättre rustade inför framtiden, i och med att detta leder till en större medvetenhet kring hur företaget kan nyttja maskinerna mer effektivt. Den här studien utfördes genom att hämta in kvantitativ data över hur maskinerna används. Därtill genomfördes också observationer på plats, för att bilda en förståelse för vad som påverkar maskinerna och varför datan ser ut som den gör. Resultaten visade att ingen av de maskiner som studerades uppnådde önskvärd nyttjandegrad. Detta berodde främst på störningsmoment i produktionen, men också på bristande planering. Slutsatsen blev att det främst är produktionsstörningar och yttre faktorer som gör att maskinerna inte uppnår sin fulla nyttjandegradspotential, inte maskinerna i sig. Författaren anser att entreprenörer gynnas av att göra utvärderingar över hur maskinerna nyttjas, för att på så sätt få en inblick i hur de används och hur man kan förbättra detta. Författaren anser också att det inte bara går att se till en enskild resurs, utan att man i slutändan måste se till projektet som helhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)