Sorgereaktioner efter dödsfall med fokus på sjuksköterskans stöd : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Författare: Alexandra Höglund; Tina Bronzwinge; [2021]

Nyckelord: Bereavement; Death; Family; Grief; Nurse;

Sammanfattning: Bakgrund: Att förlora en familjemedlem leder till sorg. Enligt litteraturen räknas sorgen som en akut stress- eller krisreaktion vilken ses som en normal process, men den har förmåga att utvecklas patogent. Egentlig depression och ökad suicidrisk är konsekvenser av felaktigt bemötande och ofullständig sorgebearbetning. För att undvika dessa konsekvenser behöver de sörjande individerna upptäckas och bemötas på ett lämpligt sätt. Syfte: Beskriva sorgereaktioner hos individer efter en familjemedlems bortgång med fokus på behovet av stöd från sjuksköterskan. Metod: En litteraturstudie genomfördes för att sammanställa relevant och aktuell forskning. Fem kvalitativa forskningsartiklar, två tvärsnittsstudier samt en artikel med mixad metod inkluderades i resultatet och analyserades via integrerad analys. Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier: Sjuksköterskor och sorgeservice, Att förstå sorgens påverkan samt Bemötande av sorg. Det framkommer även att sjuksköterskor behöver öka sin förståelse för sorgens uttryck och kunskap om bemötandet av sörjande individer. Sorgeservice beskrevs som ensamt, osynligt arbete och förståelse från organisationen saknades. Slutsats: Flertalet sjuksköterskor upplever rädsla och osäkerhet vid första mötet med sörjande individer. Sjukvården brister i bemötandet och gemensamma riktlinjer gällande bemötande samt stöd vid sorg saknas. Författarna ser ett behov av tillägg i universitetens sjuksköterskeutbildning gällande en fördjupande kurs i bemötande av sörjande individer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)