Maktens manifestation : En etnografisk studie av vetenskap som arbete på Karolinska Institutet

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Karolinska Institutet (KI) är en kunskapsintensiv organisation som bedriver världsledande medicinsk forskning. Här blir frågor kring ägande och makt centrala då produktion av vetenskap är en bransch där det finns mycket prestige och ekonomiskt kapital att vinna. Utifrån läsning av kandidatuppsatser som gjorts på KI bildades ett intresse för att lyfta betydelsen av maktens påverkan på det vetenskapliga arbetet. Syftet med studien har varit att utöka förståelsen för hur makt manifesteras inom och mellan forskargrupper på KI. Detta har gjorts genom en kortvarig etnografisk studie under en veckas tid, då vi följt en forskargrupp i deras dagliga arbete. För att kunna styrka våra observationer har även material från tidigare studier gjorda inom samma fält, tillgodogjorts i samråd med handledaren. Forskningsfrågorna som studien utgått från är hur manifesteras makt inom och mellan forskargrupper samt vilken roll spelar kapital som valuta och medlare vid manifestation av makt. För att besvara våra forskningsfrågor har vi tillämpat Bruno Latours Actor-Network Theory (ANT) samt Pierre Bourdieus koncept kring olika kapitalformer. Genom vår observation kunde vi se hur teorierna kunde sammanföras för att förklara hur makt manifesteras och vilka aktörer som kom att spela stor roll i detta avseende. Resultatet av studien visar på att hur makt manifesteras mellan människor, till stor del formas av de så kallade icke-mänskliga aktörerna som finns inom det specifika fältet som studeras. Dessa aktörer menar vi främst är byggnadens utformning, den vetenskapliga och tekniska utrustningen, hyror och publikationer. Avslutningsvis har vi kunnat se att makt manifesteras genom att analysera den cykliska återinvesteringen av kapital.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)