Sökning: "Louise Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden Louise Andersson.

 1. 1. Socialt arbete inom rättspsykiatrin. En kvalitativ studie om kulturkompetens på Rättsmedicinalverket

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Petter Bossius Klintenberg; Louise Andersson; [2021-02-12]
  Nyckelord :cultural competence; social work; cross-cultural; communication; mental health;

  Sammanfattning : Several studies have shown that migration can have negative effects on the mental well being ofrefugees and asylum seekers. Asylum seekers and refugees is a heterogeneous group which makes itdifficult to draw general conclusions about their experiences and needs. LÄS MER

 2. 2. ”Since I´m not dying i should just hold on for a while”  - En allmän litteraturöversikt ur våldsutsatta kvinnors perspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Tove Andersson; Louise Winther; [2021]
  Nyckelord :bemötande; faktorer; hälso- och sjukvården; upplevelser; våld i nära relation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att kvinnor som utsätts för våld i nära relation har tidigare studier och undersökningar påvisat är ett stort samhällsproblem. Kvinnor som söker vård för våldet de utsatts för har rätt till att tas på allvar för att de ska få den vård de är berättigade till. LÄS MER

 3. 3. Akutsjuksköterskors förhållningssätt till patienter med missbruksproblematik : En integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Louise Andersson Weström; Monika Johansson; [2021]
  Nyckelord :akutmottagning; missbruksproblematik; akutsjuksköterska; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Patienter med missbruksproblematik är en av de grupper som förekommer frekvent på akutmottagningen. Patientgruppen riskerar ofullständig eller utebliven vård och omvårdnad. Mötet med patienten ställer krav på akutsjuksköterskors kompetens och förmåga att vårda personcentrerat. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av resiliens vid arbetsrelaterad stress : En allmän litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Louise Andersson; Denise Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Coping; Nurse; Occupational stress; Resilience; Stress management; Arbetsrelaterad stress; Coping; Sjuksköterska; Stresshantering; Resiliens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket är ett av de yrken där sjukskrivningar är vanligt förekommande. I sitt arbete möter sjuksköterskan både utmanande och påfrestande situationer som i längden kan bidra till ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Individanpassad marknadsföring på digitala plattformar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Andersson; Annie Ericsson; Martyna Maria Wilczynska; [2021]
  Nyckelord :individanpassad marknadsföring; konsumentattityder; digital köpprocess; digitala plattformar; the tricomponent attitude-modellen; FFF-modellen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka attityder konsumenter har till individanpassad marknadsföring och huruvida attityderna påverkas av var konsumenten befinner sig i köpprocessen, vilken relation de har till företaget, samt faktorerna ålder, deras inställning till personlig integritet och vilket förtroende de har för företag. Teoretiskt ramverk: Köpprocessen av Kotler och Keller, digitala kundresan av Ström och Vendel, omnichannel (flerkanalsstrategi) av Bijmolt et al. LÄS MER