Funktionsgarantier - vid konsumentköp

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: En funktionsgaranti är en utfästelse om varans funktion och hållbarhet under en viss angiven garantitid. Om varan försämras i det eller de avseenden som garantin omfattar ska den anses vara felaktig oavsett om den var felfri vid avlämnandet. Utan garanti ansvarar säljaren för fel bland annat enligt 16 § Konsumentköplagen (KKL). Det innebär bland annat att varan ska vara avtalsenlig samt att den inte ska avvika från vad konsumenten med fog kan förutsätta. Felpåföljderna är desamma oavsett om garanti givits. Konsumenten har en lagstadgad preskriptionsfrist om tre år. Om garantivillkoren är allmänt hållna, det vill säga endast garanterar att varan ska vara fri från fel, och garantitiden är densamma eller kortare än den lagstadgade ansvarstiden är frågan i vilken utsträckning konsumenten fått ett utökat skydd. Säljarens ansvar enligt garantin är förvisso strikt men reglerna i KKL ger redan ett relativt långtgående skydd. Syftet med denna uppsats är därför att utreda hur funktionsgarantier förhåller sig till övriga skyddsregler i konsumentköplagen. Huvudmetoden för denna uppsats har varit att undersöka och analysera gällande rätt utifrån lagtext, förarbeten, doktrin och Allmänna reklamationsnämndens praxis. Därefter har gällande rätt systematiskt redogjorts för och uppställts för att läsaren på ett så enkelt vis som möjligt ska kunna följa författarens resonemang. En funktionsgaranti ger konsumenten fördelar som han inte annars haft. För det första får han en ytterligare felgrund till sitt förfogande. För det andra vilar bevisbördan på säljaren under garantitiden vilket är en fördel eftersom att det kan vara svårt för konsumenten att påvisa att ett fel varit ursprungligt. En ettårig garantitid ger obestridligen konsumenten fördelar men måhända inte i sådan omfattning som det verkar vara tänkt. En ettårig funktionsgaranti borde således antingen vara utformad så att den omfattar något som inte annars skulle skyddas enligt KKL:s regler, till exempel försumlighet eller olyckshändelse, eller vara utställd för längre tid än tre år. Annars är den i praktiken inte särskilt fördelaktig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)