Att motivera elever i engelska : Hur lärare anser att de motiverar elever i engelskämnet

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Denna undersökning syftar till att undersöka hur lärare i Borås Stad motiverar elever som enligt deras bedömning är lågt motiverade till att lära sig engelska. Studiens metod för att undersöka detta har skett i form av kvalitativa intervjuer med behöriga lärare i engelskämnet på de skolor där lärarna arbetar. I denna studie befinner sig lärarnas elever i årskurs 1 till årskurs 4 och lärarna är alla behöriga och legitimerade för att undervisa engelska i dessa åldrar. Studien har genomförts under vårterminen 2019. Resultatet i denna studie delades upp i tre kategorier elevers självkännedom, lärarens gestaltning och motiverande kunskapsförmedling. Dessa tre sammanfattar hur lärarna i denna studie motiverar sina elever i engelska. Denna studie syftar till att öka förståelsen och betydelsen av vad motivation har för roll för inlärningen och främst hur stort ansvar lärare har över det. Denna studie kan gynna både nyexaminerade lärare samt verksamma lärare som vill utveckla sin undervisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)