Innehåll och presentation av psykosocial gruppverksamhet för män med prostatacancer : C-uppsats på Sjuksköterskeprogrammet

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning:

Syftet med studien var att undersöka hur en gruppverksamhet vars mål är att ge psykosocialt stöd och fysisk aktivitet till män diagnostiserade med prostatacancer bör utformas och presenteras för att tilltala målgruppen.

Metod: Studien hade en kvalitativ, deskriptiv ansats och baserades på fem individuella intervjuer och en fokusgruppsintervju . Samtliga intervjuer var semistrukturerade och spelades in.

Huvudresultat: Innehållsanalyser av intervjuerna resulterade i följande tre kategorier; ”Presentation av gruppverksamhet”, ”Attityder” och ”Innehåll i gruppverksamhet”. Varje kategori hade även ett antal subkategorier. Tillsammans åskådliggjorde kategorierna vad män med prostatacancer ansåg att en rehabiliteringsgrupp som Rehabilitering med samtal och yoga [RSYG] ska innehålla samt hur den kan presenteras. Det mest överraskande resultatet var att av de män som tidigare inte deltagit i RSYG så var det flera som var intresserade av att delta och angav tidsbrist som främsta orsak till att de uteblivit.

Slutsats: För att män skall delta i RSYG krävs inte enbart ett väl utformat flygblad eller en god synlighet, inte heller räcker det med att vårdpersonal säger åt männen att gå till RSYG, utan innehållet i Rehabilitering med samtal och yoga bör även individanpassas då alla män inte lider av samma symptom då de har och behandlas för prostatacancer. Anhöriga bör även involveras då de också påverkas av männens sjukdom och en blandning av alla dessa strategier bör därför prövas och utvärderas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)