En text, flera illustratörer

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

Författare: Emma Sköld; []

Nyckelord: HC Andersen; Barnbokslitteratur;

Sammanfattning:

Då många klassiska och populära sagor har illustrerats av ett flertal olika konstnärer finns det ett intresse i att analysera hur detta påverkar läsarens tolkning av sagan. Vilka episoder väljer illustratören att ta med? Lägger han/hon fokus på personerna, miljön eller någon specifik känsla t.ex.? Dessa är några av de aspekter som inverkar på hur sagan kommer uppfattas. Illustreringarna kan göra att sagan känns mer riktad mot en yngre läsarkrets eller vara mer tilltalande för äldre barn eller vuxna. Jag har för avsikt att analysera Den lilla flickan med svavelstickorna en saga av H.C. Andersen som sedan den trycktes första gången i mitten av 1850-talet getts ut i ett stort antal versioner både utan och med illustrationer. I min analys har jag tagit med fyra konstnärers illustrerade versioner av sagan. Jag vill belysa hur texten lämnar illustratören både med ett antal valmöjligheter, samt med ett antal problem och begränsningar då han eller hon åtar sig att i bild återge sagans handling och gestalter. Genom analysen hoppas jag kunna förtydliga hur bildkonstnärerna har hanterat dessa val och begränsningar på ett varierande sätt och hur deras lösningar i sin tur påverkar läsarens slutliga tolkning av sagan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)