Sökning: "Östersjön"

Visar resultat 1 - 5 av 311 uppsatser innehållade ordet Östersjön.

 1. 1. Turbulence Intensity During Low-Level Jets in the Baltic Sea

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Thomasson August; [2021]
  Nyckelord :Low-Level Jet; Turbulence intensity; Shear sheltering; LiDAR; Baltic Sea; Low-Level Jet; Turbulensintesitet; Shear sheltering; LiDAR; Östersjön;

  Sammanfattning : Low-level jets (LLJs) are local wind speed maximums in the atmospheric boundary layer. In the Baltic Sea, LLJs are frequently occurring in spring and summer. It is an important phenomena to consider for wind energy parks, and changes in turbulence during the jets can effect the efficiency of said parks. LÄS MER

 2. 2. Gråsälen - en skyddsvärd art, ett problem eller en resurs? : En rättsvetenskaplig undersökning om artskydd, säljakt och handel med sälprodukter i EU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :John Woivalin; [2021]
  Nyckelord :Miljörätt; artskydd; biologisk mångfald; jakt; säljakt; resurs; handel med sälprodukter; Europaparlamentets och rådets förordning 1007 2009 om handel med sälprodukter; Rådets direktiv 1992 43 EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter; EU; gråsäl; halichoerus grypus; Östersjön; yrkesfiske; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Massbalans av salt, kväve och fosfor i Dynestadsjön : En pilotstudie innefattande flödesmätningar och modellering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Isak Spett; [2021]
  Nyckelord :Brackish water; fish death; eutrophication; environmental impact; the Baltic Sea; agriculture; SonTek-IQ Plus; MATLAB; Simulink; Bräckt vatten; fiskdöd; övergödning; miljöpåverkan; Östersjön; lantbruk; SonTek-IQ Plus; MATLAB; Simulink;

  Sammanfattning : Dynestadsjön in Gamleby, Västervik municipality, has a history of collapses due to lack ofoxygen and high levels of salt, nitrogen and phosphorus. The high levels of nutrients havegiven rise to deteriorating living conditions for aquatic organisms. LÄS MER

 4. 4. Death's reflection in the water : Mortuary ritual, ancestral worship and the cosmological significance of water on the island of Gotland during the Pitted Ware culture

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Maja Hed; [2021]
  Nyckelord :ritual; neolithic; grave goods; cosmology; flowing water; divinity; death; Pitted Ware culture; ritual; neolitikum; gravgåvor; kosmologi; rörligt vatten; gudomlighet; död; Gropkeramisk kultur;

  Sammanfattning : The Pitted Ware culture on Gotland presents a multitude of material that allow archeologists to re-construct and visit the socio-economic structure of a middle-neolithic settlement in the Baltic sea. I will be analyzing the archaeological material in accordance to the ocean, and to what we can interpret as ritual and cosmological variables at the site through ritual theory, and with a method of comparative analogy and research. LÄS MER

 5. 5. Ett Grönt Slagfält : Miljöpolicy ur miljösäkerhetsperspektiv från organisationer runt östersjön.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Erik Johansson; [2021]
  Nyckelord :Miljösäkerhet; NATO; HELCOM; Sverige; Policy;

  Sammanfattning : På grund av den nuvarande situationen i miljöpolitiken i östersjön är väldigt negativ så undersöker jag i denna uppsats vilket fokus de olika nationerna har på sin miljöpolicy. Detta utförs igenom att sex olika perspektiv på miljösäkerhet appliceras på policydokument från tre olika organisationer inom två dimensioner, en dimension för säkerhetsobjekt och endimension för riskfaktor. LÄS MER