Succession : landskapsarkitekten & fytoremedieringen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Fytoremediering kallas metoden som utnyttjar växters naturliga förmåga att ta ta upp, omvandla eller stabilisera ämnen för att sanera föroreningar. Det är en mycket miljövänlig metod som endast bygger på naturliga processer. Idag nyexploateras i hög grad hamn- och industriområden, vilka ofta kräver stora saneringsinsatser. Dessa ligger ofta i stadsnära lägen där det generellt finns ett behov av grönytor. Till detta hör att parkmark sällan anläggs på förorenad mark, då det inte bär samma möjlighet till lönsamhet som annan exploatering. Fytoremediering är en långsam saneringsmetod och förbises därför ofta som ett alternativ då det krävs snabba lösningar inför exploatering, men i jämförelse med andra saneringsmetoder har fytoremediering en mängd fördelar. En aspekt som gör metoden högst intressant för oss i vår yrkesroll är möjligheten att under saneringens gång kunna skapa betydelsefulla gröna ytor av tidigare otillgängliga områden. Tidsaspekten vänds från något negativt till positivt genom att skapa estetiskt tilltalande, intressanta och rekreativa uterum. Med metoden väcks ett antal frågor som berör återtagande av industriella områden. Vi har tillämpat vår nya kunskap om fytoremediering i ett gestaltningsförslag för en plats med problematisk föroreningssituation. Det gamla gasverksområdet i Stockholm är högintressant ur exploateringssynpunkt och kommer att inom kort bli en del av den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Området har redan givits en stark miljöprofil, vilket väckte vårt intresse för att utarbeta ett förslag för hur området kunde ha sanerats på ett sätt som skulle passa intentionerna om en hållbar stadsutveckling. Succession är tänkt att fungera som ett inspirerande exempel för hur man kan arbeta med liknande områden i fortsättningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)