Synliggörande av särskilt stöd i förskolan - förskollärares upplevelse av barn i behov av särskilt stöd

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Barn är olika, med olika förutsättningar och funderingar, något läroplanen för förskolan står bakom. Men vad händer när de olika barnen möts och skapar normer tillsammans i förskoleverksamheten. Vi kommer att belysa barnens olikheter och unika förmågor med utgångspunkt i barn i behov av särskilt stöd. Syftet med studien är att studera några förskollärares upplevelser av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Vårt fokus kommer att ligga på förskollärarnas upplevelse gällande barn i den dagliga tillvaron som är i behov av särskilt stöd under förskolevistelsen. Studien är baserad på en kvalitativ metod där vi har använt oss av intervjufrågor som respondenterna har fått svara på. Resultatet visade att förskollärarna ansåg att alla barn kunde vara i behov av särskilt stöd och att förskollärarna tillsammans med sitt arbetslag bedömde varje enskild situation för att tillgodose barnens olika behov under förskolevistelsen. Det framgick att barnen inte nödvändigtvis behövde ha en diagnos utan förskollärarna utgick från situation till situation och barnens egna förutsättningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)