Vårdhunden – ett redskap för hälsa och livskvalitet

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Sara Bratel; [2022-01-18]

Nyckelord: Vårdhund; Särskilt boende; Livskvalitet; Hälsa;

Sammanfattning: Bakgrund: Hunden har spelat en viktig roll för oss människor på flera sätt och gör fortfarande. Vad som gäller för hund i vården regleras i Socialstyrelsen riktlinjer. Det saknas dock evidens för hundens betydelse för omvårdnad, även om det tidigare studerats och beskrivs i litteraturen. Syfte: Syftet är att beskriva hur vårdhunden påverkar hälsa och livskvalitet för personer på särskilt boende. Metod: Studien är en litteraturöversikt och presenterar resultatet av tio vetenskapliga studier. Resultat: Resultatet har kategoriserats utifrån de parametrar som studierna med sina mätinstrument redovisar. Kategorierna är livskvalitet, påverkan på ångest och depression, agitation, känslouttryck, medicinska parametrar och förändrad funktionsnivå. Vårdhunden har visat sig ha en positiv effekt, men det varierar i vilken utsträckning. Resultatet som presenteras visar framförallt minskad depression och ökning av positiva känslouttryck Slutsats: Parametrarna som studierna presenterar visar inget enhälligt resultat. Att undersöka vårdhundens betydelse för personer på särskilt boende är därmed angeläget i framtida forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)