Belöningssystem och inre motivation inom bemanningsbranschen : En studie om hur belöningssystem påverkar den inre motivationen hos anställda i två olika bemanningsföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning: Datum: 2023-05-30 för slutseminarium Titel: Belöningssystem och inre motivation inom bemanningsbranschen - En studie om hur belöningssystem påverkar den inre motivationen hos anställda i två olika bemanningsföretag Författare: Simon Melkemichel & Filip Filiposki Nivå: C-nivå Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet Nyckelord: Inre motivation, Belöningssystem, Incitament, Monetär, Icke-Monetär, Self-Determination Theory (SDT), Autonomi Bakgrund: Bemanningsbranschen i Sverige startade med "Stockholms Stenografservice" år 1953 och kämpade mot arbetsförmedlingsmonopolet för att bedriva verksamheten. Avreglering av branschen skedde till slut år 1993. Bemanningsföretag hyr ut personal för arbete till andra företag och kan inkludera både konsulter och icke-akademisk personal. Branschen har sett en betydande ökning, med över 4000 företag idag. Bemanningsbranschen är bland annat välbekant för att ha varierande arbetsförhållanden och betydligt högre personalomsättning än övriga branscher. Utifrån detta anses det som väldigt relevant att kunna ta till sig lärdom om hur organisationer kan arbeta kring frågor som motivationen hos anställda gentemot detta. Detta via exempelvis belöningssystem, som är en form av styrmedel för företag att använda för att kunna påverka graden av motivation.  Forskningsfrågor:  Hur upplever de anställda inom bemanningsföretagen det belöningssystem som används på deras arbetsplats?Hur påverkar belöningssystemet de anställda med särskilt fokus på deras inre motivation?  Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur belöningssystem påverkar den inre motivationen hos anställda inom bemanningsföretag. Undersökningen genomförs genom att tillämpa en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer för att samla information och data. Studien kommer omfatta en jämförelse av två bemanningsföretag och kommer att kompletteras med en insamling av sekundärdata och vetenskapliga artiklar för relevant fakta av forskning som gjorts inom ämnesområdet. Studiens huvudfokus är den inre motivationen hos de anställda och hur det kan påverkas av belöningssystem. Metod: Den kvalitativa metoden med en jämförande och explorativ undersökning har tillämpats för att besvara forskningsfrågorna utifrån undersökningens syfte. Primärdatan är grundad på semistrukturerade intervjuer med fem respondenter från de båda företagen.  Teoretiskt ramverk: Det teoretiska ramverket har utgått från den centrala teorin för inre motivation, Self-Determination Theory. Ramverket har vidare utgått från att komplettera med upprättning av belöningssystem och dess olika fungerande delar. Resultat: Studiens resultat visar att belöningssystemen i bemanningsföretagen påverkar de anställdas inre motivation olika. De monetära belöningarna uppskattas mer av yngre anställda, medan de äldre anställda värderar icke-monetära belöningar mer. Inre motivation främjas när autonomi, kompetens och samhörighet tillgodoses. Studiens resultat påvisar hur ålder kan vara en avgörande faktor till varför skillnaderna mellan den inre motivationen i företagens respondenter och belöningssystemen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)