Elevers perspektiv på lärande till en yrkesroll. En aktionsforskningsstudie tillsammans med elever på ett vård-och omsorgsprogram

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Syftet är att undersöka hur elever som aktiva medskapare i ett aktionsforskningsprojekt kan vara med och utveckla den skolförlagda lärmiljön på ett yrkesprogram. Målet är att synliggöra elevers perspektiv av lärandet till en yrkesroll på ett vård-och omsorgsprogram. Teori: Aktionsforskning är studiens teoretiska utgångspunkt. Bakgrund och frågeställningar i studien har med stöd av aktionsforskningens teoretiska grunder möjliggjort praktiknära forskning tillsammans med deltagarna i studien med utgångspunkt i ett gemensamt formulerat problem. Metod: Aktionsforskningens cykliska process har använts i studien och insamlade data har bearbetats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Reflektion har genomgående varit ett viktigt redskap. Resultat: Eleverna har i sitt medskapande av aktioner utvecklat den skolförlagda lärmiljön genom att tydliggöra viktiga faktorer i lärandet på individnivå och gruppnivå. Variation och valmöjligheter är tillsammans med ömsesidig tillit viktiga faktorer i lärmiljöerna på ett yrkesprogram. Eleverna har vetskap om hur olika lärmiljöer i skola och arbetsliv bidrar till deras lärande för en kommande yrkesroll inom vård-och omsorg. I skolans lärmiljöer är det viktigt att ha en koppling mellan teoretiska lärmoment och den kommande yrkesrollen vilket yrkesläraren bidrar till bland annat genom att använda elevernas intresse och erfarenheter från APL i undervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)