Att överleva ett hjärtstopp: Upplevelser och hjärtstoppets inverkan på livskvaliteten

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Antalet personer som överlever hjärtstopp ökar i Sverige. År 2016 överlevde17,4% av de som drabbats, vilket motsvarar 1317 personer jämfört med 351 personer (10,9%)som överlevde år 2006. Hjärtstopp kan orsakas av flera olika tillstånd, det vanligaste ärischemisk hjärtsjukdom. Ett hjärtstopp innebär att hjärtat inte längre förmår att pumpa runtblod till kroppens organ vilket leder till syrebrist i kroppens vävnader. Tecken på hjärtstopp ärmedvetslöshet och ingen eller onormal andning. Syfte: Syftet var att beskriva personersupplevelser av ett hjärtstopp och dess inverkan på personernas livskvalitet. Metod: En allmänlitteraturöversikt genomfördes där 12 originalartiklar inkluderades, fem kvalitativa, sexkvantitativa och en mixad metod. Dataanalysen utfördes enligt Fribergs analyssteg för allmänlitteraturöversikt. Resultat: Många känslor upplevdes efter ett hjärtstopp. Hjärtstoppet leddetill en ny syn på livet, sig själv och sin identitet. Närstående var en källa till trygghet ochrelationen till dem prioriterades. Varför hjärtstoppet hade inträffat var en central fråga sompersonerna sökte svar på i efterförloppet. Oro och rädsla över att drabbas av ytterligare etthjärtstopp fanns. Slutsats: Ett hjärtstopp kan vara en omskakande händelse som leder tillmånga olika känslor i efterförloppet. Händelsen kan leda till en transition som utmanaridentitet och sociala relationer. Denna transition och de känslor som uppstår efter etthjärtstopp är något som sjuksköterskan måste vara medveten om samt kunna bemöta. Det äräven viktigt att kunna tillgodose överlevarnas informationsbehov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)