Sökning: "cardiac arrest"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade orden cardiac arrest.

 1. 1. Vägen tillbaka till livet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caisa Magnusson; Li Tonberg; [2022-01-19]
  Nyckelord :cardiac arrest; survivors; experiences;

  Sammanfattning : Tidigare forskning och statistik visade att hjärtstopp är ett tillstånd med hög dödlighet men att en ökning i överlevnad kan ses. Vad som också framgick av tidigare forskning är att många upplever en god hälsa efter hjärtstoppet men utmaningar såsom kognitiva och emotionella nedsättningar förekommer. LÄS MER

 2. 2. Teamsamarbetets betydelse vid hjärtstopp hos barn : Barnsjuksköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emelie Lagergren; Sara Persson; [2022]
  Nyckelord :Paediatric; Communication; Qualitative Research; Team collaboration; Emergency Medical Services; Pediatrik; Kommunikation; Kvalitativ forskning; Teamsamarbete; Akutsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett barn som drabbas av ett hjärtstopp är något av det mest traumatiska en barnsjuksköterska kan ställas inför på barnakutmottagningen. Brist på teamsamarbete är en starkt bidragande faktor till ökad stress hos akutpersonalen. LÄS MER

 3. 3. AMBULANSSJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT ANVÄNDA LUCAS VID HJÄRTSTOPP I EN PREHOSPITAL MILJÖ

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Christian Sellgren; Johan Boström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Specialistsjuksköterskors upplevelser av att använda larynxmask vid prehospitalt hjärtstopp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Lina Larsson; Alexandra Djärf; [2022]
  Nyckelord :Specialist nurses; experiences; laryngeal mask; prehospital; cardiac arrest; qualitative content analysis; nursing; Specialistsjuksköterskor; upplevelser; larynxmask; prehospitalt hjärtstopp; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund. Kardiovaskulära sjukdomar är globalt sett den ledande dödsorsaken bland befolkningen. Hälften av dödsfallen beror på plötsligt hjärtstopp. Bakomliggande orsaker kan vara kardiellt eller icke-kardiellt betingat. LÄS MER

 5. 5. Hjärt-lungräddning till varje pris? : etiska dilemman vid prehospitalt hjärtstopp hos vuxna - en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Stina Roth; Erik Sköld; [2022]
  Nyckelord :Ambulance; Cardio-pulmonary resuscitation; Ethical dilemma; Patient-Centered Care; Ambulans; Etiskt dilemma; Hjärt-och lungräddning; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrunden beskriver hjärt-och lungräddning som en utmaning för ambulanssjuksköterskan.Utmaningen består i att göra det som upplevs vara rätt för patienten, anhöriga och vårdare. LÄS MER