Jämförelse utav städmetoder

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

Författare: Pierre Hellström; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Den här studien handlar om att jämföra två städmetoder som utvärderas. Detta på uppdrag från Utbildning Gävle som hade i avsikt att jämföra UltraH2O som är en typ av avjoniserat vatten och konventionella städmetoder med varandra. I projektet Giftfri förskola från miljöskyddsföreningen som handlar om att göra förskolor mer miljövänliga. Det kan handla om att byta ut farliga plastprodukter mot ett bättre alternativ, eller som denna studie kommer handlar om städning.  Rapporten bygger på litteraturstudie samt besök på förskolor för intervju och inventering. Litteraturstudien handlar främst om att söka information om olika delar utav städningsmetoderna som hur filtrering av avjoniserat vatten fungerar och funktionen utav mikrofiber trasa. Detta gjordes med primärt med Discovery och Google, där ord som ultrapure water och microfibercloth används för att hitta information. Andra delen som bygger på observation, inventering och intervjuer, som har skett vid de två lokalerna i olika omgångar. Arbetet var från början tänkt att handla om en förskola som använde avjoniserat vatten. Under arbetets gång utökades det till fyra som till sist slutade på två olika förskolor. Interjuver som har skett under arbetets gång har varit med personal på förskolorna, Gävle kommun och lokalvårdare. I samband med dessa möten främst på förskolor gjordes det även observationer och fördes dokumentationer över lokaler och utrustning.  Information och data som samlats in under inventeringen granskades för att kunna användas som värdemätare i en utvärderingsmetod. Insamlade data mättes efter de olika kriterier hälsa, ekonomi, miljö, användarvänlighet, renlighetseffekt. Kriterierna var värdebärare åt utvärderingsmetoden. Metoden som använts för att fastställa data är Multikriterieanalys (MKA). MKA är ett arbetssätt som brukar användas när beslut med två eller flera alternativ skall tas. MKA återfinns i många varianter som bygger på olika system. Det som användes för denna uppgift var linjära additiva metoden som också är den mest förekommande metoden av MKA, arbetssättet brukar ofta användas vid ”bäst i test” tabeller. Linjära additiva metoden är byggd runt tre grundprinciper mål, alternativ och kriterium.    Med hjälp av MKA utfördes en analys där metoderna jämfördes med varandra med hjälp av kriterier. Resultatet från analysen visade att båda metoderna var bra och höll en hög nivå. Däremot hade UltraH20 högre resultat i värden i kriterierna Miljö och Hälsa men lägre kriteriet ekonomi. Främst på grund av att det hyrs in filterbehållare som byts ut varje månad då filtret är fullt. En till sak som var anmärkningsvärt var att UltraH2O har relativt många regler att följa vilket gjorde det svårt för personal att kunna använda metoden till fullo.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)