Jag tar befälet? : En studie kring soldatens förväntningar på plutonchefen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad

Sammanfattning: Denna studie har sin bakgrund i ett konstaterande att Försvarsmakten står inför en tillväxt samtidigt som konsekvenserna av införandet av trebefälssystemet nu börjar få effekt.  I och med införandet av trebefälssystemet syftar gällande utbildning på officersprogrammet till att den första befattningen som en nyexaminerad fänrik bemannar är plutonchef, antingen för en pluton värnpliktiga eller för en pluton med anställda soldater. Internt inom Försvarsmakten saknas det inte uppfattningar om hur och vad en plutonchef förväntas göra och vad som är viktigt i dennes dagliga yrkesutövande. Denna studie undersöker vilka förväntningar den anställde soldaten har på sin plutonchef. Undersökningen genomfördes i form av en kvalitativ studie med intervjuer av anställda soldater vid Livgardet. Utifrån begreppen chef, ledare, förtroende och tillit har vi kompletterat tidigare studier med ett nytt perspektiv och skapat förståelse kring soldatens förväntningar på plutonchefen.  Vi har funnit att soldaterna anser att plutonchefens roll är tudelad mellan militärlogik och förvaltningslogik, kort sagt krigare och administratör. Soldaterna bär en förväntan om att plutonchefen ska vara krigare men att soldaterna har en högre förväntan på att plutonchefen ska prioritera förvaltningslogik. Soldaterna har en förväntan på plutonchefen att denne ska vara en utvecklande ledare, som i sin roll som arbetsgivarrepresentant utövar en tillitsbaserad ledning och ett aktivt medarbetarskap.   Nyckelord: Soldat, Medarbetarskap, Ledarskapsmodellen, Tillit, Chefskap

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)