Vem kontrollerar mig, egentligen? : Fastighetsmäklares upplevelse av sin arbetssituation

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

Sammanfattning: Denna studie syftar till att fylla de forskningsgap som finns gällande fastighetsmäklares omständigheter krig hur deras arbete utförs och vilka eventuella effekter den rådande formen av arbete kan tänkas medföra Vidare är syftet att med hjälp av det insamlade materialet, tidigare forskning och teoretiskt underlag, analysera de sydvästsvenska fastighetsmäklarnas upplevelse av den egna arbetssituationen kopplat till gränslöshet, risk- och friskfaktorer samt integrering och segmentering av arbets- och privatliv. Denna kvalitativa studie av fenomenologisk ansats och dess insamlade data har samlats in genom att intervjuer med relevanta respondenter genomförts. I analysdelen av studien har metoden tematisk analys använts och den med en deduktiv och tolkande ansats. Det framkommer i datamaterialet att respondenternas upplevda arbetssituationer i sin utformning klart går att koppla till det som beskrivs som gränslösa arbeten i vår teori. Ytterligare fynd i studien är att mäklarnas upplevelser kring hur den tidigare nämnda gränslösheten påverkar dem i livet som helhet är förhållandevis skild, men att de generellt sett inte upplever sig vara stressade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)