Munkpeppar - är det försvarbart att använda på problemston och vid Ekvin Cushing’s sjukdom?

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Sammanfattning: I denna litteraturstudie undersöks det populära örtpreparatet munkpeppar och dess användningsområden inom hästvärlden. Idag administreras munkpeppar till problemston hos vilka det sägs minska brunstbeteende. Det försäljs även till hästägare vars hästar lider av Cushing's sjukdom där växten påstås lindra symptomen. Munkpeppar har i in vitro försök visats ha dopaminerg, opioidagonistisk och viss östrogen effekt. Det är den dopaminerga effekten i adenohypofysen man vill åt vid behandling av problemston och hästar med Cushing's sjukdom. Många problemston lider av hyperprolaktinemi. Denna hypersekretion av prolaktin inhiberas av dopamin via D2-receptorer. Hos dessa hästar skulle munkpeppar potentiellt kunna minska utsöndringen av prolaktin via sin dopaminerga effekt men studier inom området saknas. Hos hästar med Cushing's sjukdom används munkpeppar för att via sin dopaminerga effekt minska utsöndringen av ACTH. Vid försök har munkpeppar dock inte visats ha någon inhiberande effekt på ACTH-frisättning. Resultaten från dessa studier visar att administration av munkpeppar till hästar med Cushing's sjukdom inte har några fördelar jämfört med att ge dessa hästar befintliga läkemedel för indikationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)