Att vårda patienter i livets slutskede : En kvalitativ litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Linnea Löfgren; Hanna Åkerman; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Patienter som vårdas i livets slutskede anser att det är av betydelse att deras integritet, autonomi och självbestämmande prioriteras, men att detta inte tillämpas tillräckligt i vården. Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede Metod: En kvalitativ litteraturstudie med beskrivande syntes. Resultat: Efter analys uppstod två huvudteman och sex subteman. Sjuksköterskorna kände tillfredsställelse och att det var ett privilegium att få vårda och tillbringa patienternas sista tid i livet tillsammans med patienterna och deras anhöriga samt att vård i livets slutskede var utvecklande. Sjuksköterskor beskrev samtidigt detta som en svår och avancerad situation. De kände rädsla och frustration över hur vårdkvaliteten påverkades för patienterna till följd av kunskap- och erfarenhetsbrist hos sjuksköterskorna och erfor att detta var något som medförde att patienterna inte försågs med bästa möjliga vård. Slutsats: Utifrån resultatet har ökad förståelse och uppfattning uppkommit av sjuksköterskors erfarenheter av vård i livets slutskede. Den kompetensbrist som sjuksköterskor beskrev av fenomenet vård i livets slutskede är vad vidare forskning bör specificera sig på för att utveckla sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor i deras professionsroll. Nyckelord: Erfarenheter, litteraturstudie, sjuksköterskeperspektiv, vård i livets slut, vårdvetenskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)