De omtyckta och kritiserade kosttillskotten : En kvantitativ studie om attityder till och den självrapporterade användningen av kosttillskott

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

Författare: Elin Fenton; Anna Lindström; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Att äta hälsosamt är ett hett ämne i media och evidensbaserade hälsoargument visas ofta i marknadsföring som kan upplevas som svåra att förstå, vilket kan leda till förvirring hos konsumenten. Användare av kosttillskott betalar stora pengar med en förväntan att förbättra sin hälsa men trots detta så finns det få studier om sådana effekter. Det är inte alltid riskfritt att konsumera kosttillskott eftersom ett för högt intag kan bli skadligt och det är en komplicerad process kring kontrolleringen av kosttillskott som kan leda till svårigheter med att garantera säkra produkter. Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan deltagarnas attityder till och den självrapporterade användningen av kosttillskott. Den aktuella kvantitativa studien är baserad på 245 deltagare i åldern 18 år och uppåt som svarat på en webbenkät om deras användning av och attityder till kosttillskott. Data analyserades med hjälp av Kruskawallis-test och Chitvå test. Resultatet visar att majoriteten av deltagarna (69%) använder kosttillskott och att det totala antalet som använder kosttillskott är högre hos kvinnorna (77 %) än männen (45 %). Mellan åldersgrupperna framkom ingen signifikant skillnad mellan användare och icke-användare. Fördelningen mellan svarsalternativen: Ja, ibland och Ja, varje dag visar en högre användning i ålderskategorin 51-70 (47 %) och äldre än 70 (50 %) som använder kosttillskott dagligen. Vid fyra av fem attitydfrågor påvisades en signifikant skillnad gällande attityder till kosttillskott mellan användare och icke-användare. Undersökningens slutsats uppvisar att användarna har en mer positiv attityd till kosttillskott jämfört med icke-användarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)