Improvisation som ett skapande verktyg : om koreografi i gymnasieskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Musik och dans

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur specifika övningar inom improvisation och komposition kan användas som hjälp för elever och lärare med ämnet koreografi. Det pedagogiska förhållningssättet som har använts i studien är Design för lärande: didaktiskt design 1 som syftar till att designa och iscensätta lärande genom att forma sociala processer, resurser, medier och miljöer. Didaktisk design iscensattes genom att konstruera specifika övningar inom improvisation och koreografi i relation till läroplaner inom ämnet Dansgestaltning samt till tidigare forskning. Genomförandet innefattade improvisationsklasser under tre veckor där eleverna fick ta del av övningar som innefattade återskapning, användandet av ett annat medium samt övningar inom begreppen body, space och time. Vidare användes videodokumentation och intervju som en del av datainsamlingen. Resultatet visade att övning och träning inom improvisation och koreografi är en stor del för att kunna arbeta med området. Via verktyg som lärare kan ta del av kan specifika övningar hjälpa elever att koreografera. Arbetet utmynnade även i ett kompendium med övningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)