Konflikten & konsulten : En studie om konflikthanteringsprocessen

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning:

Syfte och frågeställning

Uppsatsens syfte är att utifrån ett organisationskonsultperspektiv undersöka konflikthanteringsprocessen för två fallbeskrivningar. Uppsatsen besvarar vilka steg organisationskonsulternas konflikthanteringsprocess består av och vad de respektive stegen innehåller.

 

Metod och teoretiskt perspektiv

Uppsatsens metod bygger på kvalitativa intervjuer där respektive organisationskonsult presenterar hur han/hon väljer att hantera de beskrivna konflikterna. Konsulternas svar analyseras sedan utifrån ett systemteoretiskt perspektiv.

 

Resultat

Organisationskonsulternas övergripande uppdrag beskrivs som att förflytta de konfliktinblandade från ett nuläge till önskeläge. Fem stycken övergripande processteg identifieras.  Stegen är generella för studien då de är gemensamma oavsett informant och oavsett fallbeskrivning.

 

Det första steget benämns definiera uppdrag och inbegriper att konsulten skapar sig en övergripande bild av konflikten och organisationen samt enas med uppdragsgivaren om uppdragets syfte och mål. Andra steget benämns definiera relation och handlar om att konsulten säkerställer en förståelse hos de inblandade om hur han/hon tänker arbeta och vad detta innebär för de inblandade i konflikthanteringen. Under samla in och analysera hämtar konsulten mer detaljerad information om konflikten och organisationen varpå den sorteras och struktureras. Det sista steget åtgärda, kan delas upp i två typer: Kompetensförstärkande åtgärder, såsom t.ex. utbildning i kommunikation, och strukturförstärkande åtgärder såsom t.ex. förtydligande av mål, spelregler eller roller.

 

Om man jämför hur konsulterna hanterar den första fallbeskrivningen i förhållande till den andra är deras upplägg snarlikt. Däremot skiljer sig konsulternas konflikthanteringsprocesser ifrån varandra.

Studien visar vidare på skillnader i hur konsulterna avgränsar konflikten och i hur konsulterna tolkar fallbeskrivningarna.

 

Att få igång fungerande, konstruktiva feedbackprocesser genomsyrar samtliga konsulters konflikthanteringar. I konflikthanteringens inledande processteg genom att skapa förutsättningar för konstruktiva och fungerande feedbackprocesser. I stegen samla in, analysera och åtgärda genom att arbeta med feedbackens faktiska innehåll.

 

Nyckeln till framgångsrik konflikthantering tolkas vara att konsulten lyckas få de inblandade att omtolka situationen de befinner sig i och se konflikten i ett nytt ljus. Sättet de konfliktinblandade ser problemet, är problemet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)