Är digital valuta det nya guldet?

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Valutakursrisk har historiskt hanterats med negativt korrelerad eller okorrelerade instrument för att minska den totala risken i en portfölj. Som ett resultat av en integrerad värld har sådana instrument blivit allt mer sällsynta. Råvaror såsom guld har påvisat ett negativt samband och mycket av den bakomliggande teorin i uppsatsen är därför starkt relaterad till guldet. Digitala valutor är ett nyuppkommet fenomen och ett mycket begränsat område inom finansiell forskning. Dessa delas vanligtvis in i olika kategorier, däribland kryptovalutor, till vilken valuta Bitcoin hör. Då kryptovalutornas tekniska konstruktion och marknad liknar varandra är Bitcoin representativ för de nyare digitala valutor som har fått allt större utrymme i politiska och mediala sammanhang under senare år. Det finns uttalade liknelser mellan kryptovalutornas framställningsprocess och guldets utvinningsprocess, men även andra likheter. Bitcoin har trots sin korta existens relativt guldet påvisat ett negativt samband med växelkurser uttryckta i dollar och kan därmed sägas vara en fungerande hedge mot valutakursrisk i dollarn, även om uthålligheten i detta samband kan ifrågasättas. Valutan är extremt volatil och har ännu inte nått stabilitet, vilket kan förklaras av bland annat svävande legal status och avsaknaden av institutionell anknytning. Kryptovalutorna har blivit föremål för kraftig spekulation och därmed har valutornas värdebevarande funktion komprimerats. Ur detta perspektiv är de nya digitala valutorna att betrakta som tillgång snarare än valuta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)