“Man kan väldigt lätt tro att man är världens sämsta socialsekreterare” En kvalitativ studie om socialsekreterares känslor och tankar om yrkesrelaterade misstag inom social barnavård.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Sofia Eliasson; Dorothea Harrison; [2021-05-26]

Nyckelord: social barnvård; misstag; stöd; skam; granskning;

Sammanfattning: Den sociala barnavården är en komplex praktik som kan påverka barn och familjers liv påavsevärda sätt. Risken för misstag är ständigt närvarande i det dagliga arbetet som är präglat avsvåra bedömningar gällande utredningar av familjer. Socialsekreteraren behöver beakta lagar ochregler samt klienters individuella behov. Syftet med studien var att undersöka hursocialsekreterare förhöll sig till risken att begå yrkesrelaterade misstag samt hur begångnamisstag upplevts och hanterats. Materialinsamlingen gjordes genom kvalitativa intervjuer medsex socialsekreterare från fyra olika kommuner som arbetat högst fem och ett halvt år. Empirinsorterades utifrån en tematisk analysmetod. Den analyserades sedan med hjälp av tidigareforskning samt de teoretiska begreppen skam, erkännande/missaktning, disciplinär makt,panoptikon och governmentality. Resultatet visade att yrkesrelaterade misstag inom den socialabarnavården är ett svårdefinierat begrepp. Stöd och uppbackning från kollegor ocharbetsledning uppgavs vara betydelsefullt i det dagliga arbetet och när misstag begåtts.Granskningens inverkan på socialsekreterarnas yrkesvardag resulterade i en särskild försiktigheti vissa ärenden. Ytterligare en aspekt som poängterades var att ansvaret för misstag ytterst settinte bör läggas på den enskilde socialsekreteraren utan snarare högre upp i organisationen. Vidrog slutsatsen att strävan mot en rättssäker praktik, med målet att minimera yrkesrelaterademisstag, bör gynnas av en arbetsplatskultur med ett transparent förhållningssätt till misstag.Nyckelord: misstag,

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)