På gränsen till det illegala:Marknadsföring av det beroendeframkallande ”godiset” : En studie om ungdomars perspektiv på marknadsföringen av vitt snus

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi

Sammanfattning: Marknadsföring av hälsofarliga produkter inom områden som till exempel alkohol och tobakhar länge ifrågasatts då det går emot främjandet av folkhälsan. Tidigare forskning tyder på att exponering för marknadsföring av dessa produkter leder till ett ökat konsumtionsbeteende hos unga. Lagar kring regleringar av bland annat åldersgränsen och marknadsföring av dessa produkter har således stiftats, men nya produkter sätter ständigt krav på en granskning av dessa lagar. De relativt nya tobaksfria nikotinprodukterna reglerades inte på flera år under en lag och företag kunde således använda sig av flertalet strategier för att marknadsföra nikotinprodukter, exempelvis vitt snus och e-cigaretter. Fåtalet forskning har gjorts kring exponeringen förmarknadsföringen av nikotinprodukterna och ungas påverkan av denna, men de som har gjorts visar på ett samband mellan exponeringen och en ökad mottaglighet samt en ökad sannolikhet till att börja konsumera produkterna. Studien syftar till att öka förståelsen för hur företags marknadsföring av nikotinprodukten vitt snus uppfattas av generation Z i Sverige och till vilken grad marknadsföringen påverkar dem för att således nyansera problemet. En kvalitativ studie genomfördes där tre fokusgruppsintervjuer med totalt femton deltagare genomfördes. Empirin samlades in genom att spela in samtliga intervjuer vilka sedan transkriberades för att möjliggöra en objektiv analys. Empirin visar att respondenterna upplevde att företags marknadsföring av vitt snus framhäverpositiva attribut hos produkten genom färgglada och tilltalande annonser där produkten marknadsförs likt en essentiell accessoar. Vitt snus ansågs även vara normaliserat och marknadsfördes likt en godis eller ett tuggummi vilket riktade sig mot en ung målgrupp. Det framgick även att deltagare har fått en förändrad attityd gentemot produkten vid en längre tids exponering via dels marknadsföring, dels vänners konsumerande av produkten. Deras negativa och hälsofarliga uppfattning av vitt snus hade minskat till den grad att de till slut konsumeradeprodukten. Vidare visade influencers ha betydelse för ungas konsumtionsbeteende och deras roll som förebild ifrågasattes av respondenterna med tanke på deras stora inflytande på sina följare. Slutligen fanns det även ifrågasättanden gällande influencers verkliga anledning till samarbeten med företag där marknadsföring av hälsofarliga produkter ansågs endast bero på den ekonomiska aspekten då de gör reklam för ett hälsofarligt konsumerande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)