Hälsopedagogers upplevda hinder och möjligheter i arbetet med fysisk aktivitet på recept. : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

Sammanfattning: Syftet; var att undersöka hälsopedagogers upplevda hinder och möjligheter i sitt arbete med fysisk aktivitet på recept, FaR. Metod: en kvalitativ ansats, med fyra halvstrukturerade intervjusamtal utfördes i omkring 60 minuter utifrån en intervjuguide. Urval: ett intensitetsurval genomfördes och består av informanter verksamma inom FaR en längre tid. Dataanalys: intervjumaterialet bearbetades med tematisk analys, där kodningsförfarande så småningom ledde fram till identifierande av teman, därefter framställdes berättelser. Resultat: resultatet visade att hälsopedagoger fungerar som en hjälp till självhjälp till personer som har fått FaR. Det visade sig att empowerment är inkluderat i hälsopedagogernas arbete och utgör en grund i deras förhållningssätt som möjliggör för individer att ta kontroll över sin situation. Det framkom att motiverande samtal och Transteoretiska modellen är användbara verktyg i deras arbete. Resultatet visade också att hälsopedagoger har en samordnande funktion i arbetet med FaR. Pedagogisk kompetens, helhetssyn och kritiskt tänkande utgör unika kompetensområden i hälsopedagogernas FaR- arbete. Dessa kompetenser visade sig fungera som möjligheter i deras arbete. Tidbrist hos förskrivare med ett medicinskt synsätt utgör hinder och försvårar FaR- arbetet. Slutsats: denna studie indikerar att hälsopedagogernas kompetens utgör stora möjligheter i FaR- arbetet. Hälso- och sjukvården bör anamma hälsofrämjande insatser i större utsträckning, för att få ett fungerande FaR- arbete. Med hälsopedagogernas pedagogiska kompetens kan FaR implementeras i vården. Studien indikerar att hälsopedagoger besitter kompetenser som annars saknas inom hälso- och sjukvården. Dessa kompetensområden blir nödvändiga att inkludera för att besegra den fysiska inaktiviteten som råder i samhället. Hälsopedagoger bör därmed tas tillvara och nyttjas i större grad för att bekämpa folkhälsoproblemet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)