Utskrivningsklara patienter i rättspsykiatrin: En studie av lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård och dess tillämpning i praktiken.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Uppsatsen syftar till att ge en bild av hur förfarandet kring utskrivningsklara patienter i rättspsykiatrin ser ut i praktiken. Genom att studera det önskade tillståndet i rättskällorna ges möjlighet att studera hur lagstiftningen efterlevs i praktiken. Fokus för undersökningen har varit hur lagen används för patienter som vårdas enligt öppen rättspsykiatrisk vård. Metoden har varit rättsdogmatisk genom fastställande av gällande rätt samt rättssociologisk genom insamlande av empiri. Empirin består av en webbenkät med två vinjettfall som distribuerats till läkare på 20 rättspsykiatriska kliniker och socionomer i 20 kommuner. Syftet har varit att studera hur lagstiftningen tillämpas av berörda huvudmän. 22 läkare och 39 socionomer besvarade enkäten. Resultaten visar att betalningsansvarslagen är tillämplig vid öppen rättspsykiatrisk vård. Det innebär att kommunerna ska överta betalningsansvar för patienter 30 dagar efter att de bedömts som utskrivningsklara och beviljats öppen rättspsykiatrisk vård av förvaltningsrätten. Samordnad vårdplanering ska dessförinnan ske enligt betalningsansvarslagen. Läkare och socionomer har generellt liknande uppfattning gällande om en patient är utskrivningsklar, kan erbjudas boende och kommer att klara eget eller särskilt boende. Vidare är man överens om kriterierna för när någon är utskrivningsklar. Dock betror man inte den andra yrkeskategorins professionalitet i någon hög utsträckning. Läkarna tror även i hög utsträckning att socionomernas handläggning styrs av ekonomiska faktorer. Undersökningen visar att rättsläget kring tillämpningen av betalningsansvarslagen i relation till rättspsykiatriska patienter inte är helt tillfredsställande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)