Installering av repeterbalis för en förbättrad signaluppdatering för godståg

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Lunds universitet/Trafik och väg

Sammanfattning: Godståg är begränsade av sin oförmåga till snabb acceleration respektive retardation i spåret. För en förbättrad framkomlighet har möjliga trimningsåtgärder undersökts på utvalda platser där godstågen ansågs ha svårigheter att ta sig fram. Detta kan vara att installera repeterbaliser för att kunna ge godståget uppdaterad information om banan för att underlätta tågets framfart och kapacitet. Syftet med examensarbetet är att undersöka kapacitetsförbättringar i form av installering av repeterbaliser på utvalda områden där behov finns. Resultatet ska kunna ses som trimningsåtgärder som på sikt ska kunna medföra ett mer robust system samt möjlighet till bättre tågföring. Undersökta åtgärder ska kunna implementeras på andra områden än just de undersökta i detta examensarbete. Arbetsprocessen inleddes med en mindre litteraturstudie som gav grundläggande kunskaper om ATC, trimningsåtgärder och vad dessa innebär. Intervjuer med instruktörer (kör både tåg, utbildar och examinerar lokförare) och signaltekniker har utförts. Detta har gett djupare förståelse och kunskaper kring godstågens förutsättningar i järnvägssystemet. Litteraturstudien inklusive intervjuer resulterade i två områden att titta närmare på, Lunds central samt södra infarten till Helsingborgs driftplats. I dessa områden skulle mindre åtgärder kunna förbättra genomsignaleringen för godståg samt eventuellt medföra kapacitetsvinster. Just dessa områden valdes då de problem som fanns här också gick att finna på andra ställen i Sverige. En installation av en repeterbalis på spår 3 i Lund central samt vid infarten söder om Helsingborg har på olika sätt visat sig kunna bli kapacitetsförbättrande åtgärder. I Lund kan denna medföra att genomsignaleringen för godståg kan förenklas och i Helsingborg finns potentiella tidsvinster att se fram emot. Satsningar och mindre åtgärder som medför förbättringar för godståg bör vara av intresse då allt större satsningar på godstågstrafiken sker. Kontinuerliga förbättringar bör höja godstågens status och gynna fler tåg samt medföra ett mer robust signalsystem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)