Erfarenheter av att leva med hjärtsvikt : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Sammanfattning Bakgrund:Ungefär 250 000 människor av Sveriges befolkning är drabbade av diagnosen hjärtsvikt. Tidigare forskning visar att patienter med hjärtsvikt kan komma att öka i antal varje år, samt att det finns brister i sjuksköterskors kunskap om hur de ska vårdas inom avdelningar som inte är specialiserade på hjärt- och kärlsjukdomar.  Syfte:Att beskriva patienters erfarenheter av att leva med hjärtsvikt.  Metod:En litteraturstudie med en kvalitativ ansats genomfördes där 18 kvalitativa vetenskapliga artiklar söktes fram. Kvalitetsgranskningen resulterade i artiklar som bäst stämde överens med studiens syfte och som hade högst kvalité. Till analysen valdes det ut åtta artiklar.  Resultat:Analysen ledde fram till två kategorier, dessa var: fysiska konsekvenser samt psykiska konsekvenser. Fysiska konsekvenser beskrevs utifrån tre subkategorier: begränsade i vardagliga aktiviteter, att vara beroende av andra, begränsade i fysisk ork. Psykiska konsekvenser beskrevs utifrån tre subkategorier: oro och rädsla, sorg och frustration, acceptans eller inte.  Slutsats:Patienter med hjärtsvikt levde med begränsningar i sitt vardagliga liv på grund av sjukdomens symtom vilket också gjorde dem beroende av andra. Patienter som levde med hjärtsvikt gick också igenom känslomässiga reaktioner och accepterade sin diagnos på olika sätt. Det är viktigt att sjuksköterskan har en ökad förståelse till hur det är att faktiskt leva med hjärtsvikt. Genom att vara lyhörd till genomlevda upplevelser kan sjuksköterskan bidra med stöd och information. Detta har diskuterats utifrån ett livsvärldsperspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)