Att slöjda ute. En kvalitativ enkätstudie om slöjdlärares användning av och uppfattningar om utomhusundervisning

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

Sammanfattning: Det här examensarbetet syftar till att undersöka slöjdlärares användning av utomhusundervisning, genom vilka platser de använder sig utav och hur, vilka lärandemål de använder sig av och hur de relaterar till kursplanen för slöjd och vilka möjligheter och hinder de ser med utomhusundervisning i jämförelse med i klassrummet. Data samlades in med en kvalitativ enkät, som besvarades av 22 slöjdlärare. Resultatet tyder på att slöjdlärare främst använder sig utav skog eller skogsområde och uteklassrum som utemiljöer. Platserna används som arbetsplats, som resurs för insamlande av material samt som en autentisk lärmiljö i relation till undervisningsinnehållet. Slöjdlärarna i studien använde sig utav flera delar av slöjdens kursplan och bearbetade delar av alla långsiktiga mål utefter deras lärandemål i undervisningen. Flera möjligheter och hinder framkommer. Det mest framträdande är att utomhusundervisning kan öka elevers intresse och engagemang och ge möjlighet till en autentisk undervisning, samt bidra till studiero och ett bra klimat i gruppen. Variation i undervisningen framhålls också och även enstaka åsikter som att det kan vara praktiskt enklare att utföra undervisningen utomhus. Hinder upplevs utifrån praktiska svårigheter som slöjdlärare har svårt att kontrollera, som tillgång till platser och verktyg och även väder. Det upplevs mer tidskrävande i planeringen, samt att elever ibland har bristande motivation för undervisning utomhus. Även svårigheter att anpassa undervisningen och arbeta koncentrerat ses som hinder. Vidare diskuteras autenticitet i slöjd och utomhusundervisning i relation till teori, tidigare forskning och den undervisning som respondenterna beskrivit, samt hur variation kan skapas på olika sätt, och slutligen de motstridigheter som framkom i resultatet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)