Sökning: "Internationell köprätt"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Internationell köprätt.

 1. 1. Hävning av avtal enligt CISG – Särskilt om förhållandet mellan säljarens rätt att avhjälpa och köparens rätt att häva

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kajsa Hummel; [2018]
  Nyckelord :Köprätt; Internationell köprätt; Utrikeshandelsrätt; Kommersiell avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett led i strävan mot en harmonisering av den internationella köprätten utgör United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) som trädde i kraft den 1 januari 1988. CISG har i skrivande stund ratificerats av 89 stater och är dispositiv lagstiftning för majoriteten av alla internationella avtal om varuköp. LÄS MER

 2. 2. Force Majeure : Utvecklingen av begreppets innebörd och användningsområde inom köprätten

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Linnéa Magnusson; Sophie Nyberg; [2015]
  Nyckelord :Force Majeure; friskrivningsklausuler;

  Sammanfattning : Force majeure kan åberopas som ansvarsbefriande grund när något oförutsett och extraordinärt inträffar, vilket gör att en säljare inte kan fullgöra sin del av avtalet i tid.Begreppet är dock otydligt definierat i såväl lagtext som doktrin. Detta gör att förståelsen fördess användningsområde och tillämplighet är begränsad. LÄS MER

 3. 3. Köparens reklamationsrätt av jordbruksprodukter – En komparativ studie mellan KöpL, CISG och DCFR

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

  Författare :Adam Jansson; [2013]
  Nyckelord :KöpL; CISG; DCFR; jordbruksprodukter; reklamationsrätt; köprätt; internationell handel;

  Sammanfattning : A large part of the agricultural products that are sold in Sweden are imported because Sweden cannot meet the consumers agriculture products demand all year around. One problem that can occur and become problematic when trading across boarders is if there are errors in the delivered agricultural products. LÄS MER

 4. 4. Dröjsmål enligt CISG. En studie av FN konventionens regelverk om internationell köprätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Therese Persson; [2002]
  Nyckelord :Utrikeshandelsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : CISG, The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, från år 1980 utgör ett omfattande reglerverk vad avser den internationella köprätten. Anslutna stater tillhör både industi- och utvecklingsländer och uppgår i dagsläget till sextio stycken. LÄS MER