Sökning: "Lojalitetsplikt"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade ordet Lojalitetsplikt.

 1. 1. Rättsprinciper som rättskälla - En säljares lojalitetsplikt gentemot köparen vid fastighetsöverlåtelser

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Patricia Hemmingsson; Emelie Wahlfrid; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När det kommer till fastigheter och överlåtelser av dessa så finns det många olika lagregler att ta hänsyn till samtidigt som det ofta är en hel del pengar och känslor inblandade. Detta leder ofta till komplikationer mellan parterna som är inblandade. Högsta domstolen meddelade år 2007 en dom, NJA 2007 s. 86. LÄS MER

 2. 2. Arbetstagares rätt att kritisera sin arbetsgivare i pressen - En jämförande studie mellan offentlig och privat sektor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Siri Flensburg; [2019]
  Nyckelord :Kritikrätt; Pressen; Lojalitetsplikt; Repressalieskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I uppsatsen jämförs offentlig- och privatanställdas rätt att kritisera sin arbetsgivare i pressen. Avstamp tas i kritikrätten. Rättsliga förhållanden kring en arbetstagares rätt att kritisera belyses såsom lojalitetsplikt och skydd mot repressalier. LÄS MER

 3. 3. Lojalitetsplikten i svensk avtalsrätt - En rättsvetenskaplig studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Klara Thorin; [2019]
  Nyckelord :lojalitetsplikt; Bona fides; internationell civilrätt UNIDROIT principles of international Commercial Contracts UNIDROIT ; Draft Common Frame of Reference DCFR ; harmoniseringssträvan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The contractual principle of loyalty exists in Swedish contract law and protects the contracting parties. The principle has its roots in Roman law, and in its expression bona fides, which can be concluded as equivalence and honesty. LÄS MER

 4. 4. Underrättelseskyldigheten i nordiska standardavtal för entreprenad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felix Bark; [2019]
  Nyckelord :Underrättelsesskyldighet; Underrättelseplikt; Entreprenadrätt; AB 04; NS 8405; AB 92; AB 18; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this paper I have investigated the duty of notification in the Nordic standard contracts for contracting. The four agreements I have dealt with in my essay are AB 04, AB 92, AB 18 and NS 8405. LÄS MER

 5. 5. Rättsförlust på grund av en icke-lagstadgad reklamationsplikt - En anomali i svensk rätt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Walfridsson; [2018]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Förmögenhetsrätt; Civilrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Högsta domstolen har, ur en lojalitetsplikt, skapat en allmän kontraktsrättslig princip som innebär att en part kan förlora rätten att rikta anspråk mot en kontraktsbrytande motpart på grund av passivitet. Principen utgör en allmän reklamationsplikt. Denna uppsats utreder om den allmänna reklamationsplikten är berättigad.. LÄS MER