Sökning: "självreglering"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade ordet självreglering.

 1. 1. Vilka tecken uppvisar de yngstabarnen som utsatts för våld av enprimär omsorgsgivare? : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :August Mikaelsson Pfeil; [2022]
  Nyckelord :Våld mot barn; tecken; signaler; symtom; primär omsorgsgivare; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Våld mot barn är ett allvarligt folkhälsoproblem och de yngsta barnen är en särskilt utsatt åldersgrupp. Inom forskningen om det förebyggande arbetet framhålls betydelsen av den tidiga identifikationen av våldet. LÄS MER

 2. 2. Formativ bedömning i modersmålsundervisning : Ett sätt att främja lärande och utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :ALI SHAMMARI; Fatma Hashem; [2022]
  Nyckelord :formativ bedömning; självreglering; modersmålsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur modersmålslärare arbetar med formativ bedömningi sin undervisning, samt vilka pedagogiska implikationer denna typ av bedömning har påelevens lärande, motivation och måluppfyllelse. Intresset bakom valet av det härproblemområdet grundar sig i att vi, i vårt dagliga arbete med modersmål, har identifierat ettantal utmaningar och svårigheter i just arbetet med modersmålsundervisning. LÄS MER

 3. 3. Ersättningsreglerna och god sed på aktiemarknaden : Möjliga sanktioner med anledning av principen följa eller förklara  

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Möller; [2022]
  Nyckelord :Ersättning till ledande befattningshavare; Ersättningsregler; Aktiemarknadsnämnden; Självreglering; Kollegiet för svensk bolagsstyrning; Aktiemarknadsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. SÅ UTVÄRDERAS EFFEKTEN AV SELF-COMPASSION INTERVENTIONER - EN LITTERATURÖVERSIKT

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sebastian Wide; Forsell Elin; [2022]
  Nyckelord :self-compassion; anställda; personalstyrka; personal; work-family conflict; terapi; intervention; behandling; strategier; stress; självkritik;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund: Region Västerbotten lanserade november 2021 ett internetbaserat program, baserat på Compassion Focused Therapy (CFT), för anställd personal med syfte att ge metoder för stresshantering och att uppmärksamma egna behov för att ha ett hälsosamt arbetsliv. Detta aktualiserar även behovet av att granska och utvärdera interventioner baserade på CFT. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar elevers användande av lärandematriser deras textskapande i svenskämnet i årskurs 4-6?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Markus Lövdahl; Isak Sävström; Augusth Wallin; [2022]
  Nyckelord :Lärandematris; Rubrics; Självbedömning; Självreglering; Kamratbedömning; Textskapande; Svenskundervisning;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt sammanställs och kritiskt granskas forskning kring lärandematriser och hur de påverkar elevers textskapande. Forskningen breder ut sig mellan årskurserna 4-6 och anknyter specifikt till språkundervisning med fokus på skrift i svenska. LÄS MER