Sökning: "good faith"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade orden good faith.

 1. 1. The American Business Judgment Rule and Swedish Law - A Comparative Analysis of the American Business Judgment Rule and Its Eventual Counterpart in Swedish Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Rosberg; [2019]
  Nyckelord :The Business Judgment Rule; Business Judgment Rule; BJR; Director; Board of Directors; Officer; Chief Executive Officer; CEO; Directors’ Duties; Liabilities; Method Liability; Shareholder; Business Law; Corporate Law; Corporation Law; Comparative Law; American Law; U.S. Law; Swedish Law; United States; United States of America; Sweden; Model Business Corporation Act; MBCA; Delaware General Corporation Law; DGCL; Delaware; Swedish Companies Act; styrelse; verkställande direktör; VD; styrelseansvar; skadestånd; skadeståndsskyldighet; metodansvar; aktieägare; associationsrätt; aktiebolagsrätt; bolagsrätt; förmögenhetsrätt; komparativ rätt; amerikansk rätt; svensk rätt; USA; Sverige; aktiebolagslag; ABL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka huruvida svenska styrelseledamöter och verkställande direktörer kan förvänta sig att de svenska domstolarna prövar affärsbeslut på ett liknande sätt som de amerikanska domstolarna prövar affärsbeslut. Undersökningen möjliggör en komparativrättslig analys av huruvida det finns något i svensk rätt som liknar den i amerikansk rätt existerande BJR, vilket några svenska rättsvetenskapliga forskare hävdar. LÄS MER

 2. 2. Anhörigas upplevelser och erfarenheter vid plötslig död

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Robert Dalborg; Isak Pålsson; [2019]
  Nyckelord :Anhöriga; Erfarenheter; Närstående; Plötslig död; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvariga hälsoeffekter och svårare sorgeprocesser är vanligare ju mer plötsligt dödsfallet är. Det finns en rädsla att prata om plötslig död och detta kan vara orsaken till att det inte finns så mycket kunskap inom ämnet. LÄS MER

 3. 3. Condictio indebiti - dess vaghet, dess svaghet - En kritisk analys av utvecklingen av condictio indebiti ur rättssäkerhetssynpunkt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Agnes Ördén; [2019]
  Nyckelord :Civilrätt; condictio indebiti; avtalsrätt; private law; rättssäkerhet; legal security; tillitsprincipen; misstagsbetalning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Condictio indebiti är ett civilrättsligt institut som utformats genom praxis. När en felaktig betalning görs är huvudregeln att beloppet ska återbetalas. LÄS MER

 4. 4. E-handel och fysiska mellanhänders hantering av butiksdöden

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Lars Kastberg; Magnus Modin; [2019]
  Nyckelord :Store managers; intermediaries; e-commerce; consumer society; perceived value; organizational change.; Butikschefer; mellanhänder; e-handel; konsumtionssamhälle; kundvärde; organisationsförändring.;

  Sammanfattning : Den snabba teknikutvecklingen har lett till att allt fler fysiska butiker läggs ner eller backar i vinstsiffror, vilket lett till att de klassiska mellanhänderna har hamnat i en problematisk situation. Butikschefer har märkt av denna förändring och även ledningsfunktioner inom större koncerner som exempelvis H&M. LÄS MER

 5. 5. Hur personer med Hiv upplever hälsa i vardagslivet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Willmes; Vera Björklund; [2019]
  Nyckelord :Hiv; Hälsa; Upplevelser; Vardagsliv;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund: Hiv anses vara ett av världens största folkhälsoproblem, år 2017 uppgav Världshälsoorganisationen att ungefär 37 miljoner människor världen över lever med Hiv. I Sverige lever cirka 6500 människor med Hiv och varje år rapporteras mellan 400–500 nya fall av Hiv i Sverige. LÄS MER