Sökning: "Kajsa Hummel"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kajsa Hummel.

 1. 1. Hävning av avtal enligt CISG – Särskilt om förhållandet mellan säljarens rätt att avhjälpa och köparens rätt att häva

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kajsa Hummel; [2018]
  Nyckelord :Köprätt; Internationell köprätt; Utrikeshandelsrätt; Kommersiell avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett led i strävan mot en harmonisering av den internationella köprätten utgör United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) som trädde i kraft den 1 januari 1988. CISG har i skrivande stund ratificerats av 89 stater och är dispositiv lagstiftning för majoriteten av alla internationella avtal om varuköp. LÄS MER

 2. 2. Finns det utrymme för barnäktenskap i Sverige? - En studie av barns möjlighet att samtycka till eller motsätta sig äktenskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kajsa Hummel; [2016]
  Nyckelord :civilrätt; internationell privaträtt; familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Child marriages and forced marriages are customs that are globally regarded as harmful and therefore actively opposed by the international community. In Swedish law, marriage is a matter for the concerned individuals only and the age limit for entering a marriage is 18 years. LÄS MER