Sökning: "Anticipatory breach"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Anticipatory breach.

 1. 1. Hävningsskyldighet vid befarat avtalsbrott - en köprättslig argumentationsanalys

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alice Nordman; [2021-06-21]
  Nyckelord :Anteciperat avtalsbrott; Anticipatory breach; Avtalsbrott; CISG; Fullgörelse; Fundamental breach; Hävning vid befarat avtalsbrott; Hävningsgrund; Hävningsskyldighet; Internationella köplagen; Köplagen; Köprätt; Lojalitetsplikt; Obefogad hävning; Skadebegränsningsplikt;

  Sammanfattning : För att uppfylla sin skadebegränsningsplikt enligt köplagen ska den skadelidande vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Motsvarande gäller även enligt den internationella köplagen (CISG). Ett lämpligt sätt att begränsa sin skada kan vara att utöva sin rätt till hävning vid befarat avtalsbrott. LÄS MER

 2. 2. Ryms det anticipatoriska självförsvaret inom ramen för en tredje stats suveränitet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isabella Krvavac; [2020]
  Nyckelord :Folkrätt; anticipatoriskt självförsvar; självförsvar; suveränitet; tredje stat; territorialstat; jus ad bellum.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The year 2020 started with Soleimani, the Iranian general, being killed in an American drone attack. The attack raised the question of anticipatory self-defence and its legitimacy, which has been a controversial subject ever since the time of Hugo Grotius. The prohibition of the use of force in art. LÄS MER

 3. 3. Anteciperat avtalsbrott - Om hävnings- respektive stoppningsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Viktor Sällström; [2017]
  Nyckelord :Anteciperat avtalsbrott; Befarat avtalsbrott; Antecipering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Möjligheten att häva ett avtal är en åtgärd vilket som huvudregel görs gällande efter att ett avtalsbrott har inträffat. I köplagen regleras emellertid i 62 § om möjligheten att häva ett avtal till följd av anteciperat (befarat) avtalsbrott. LÄS MER

 4. 4. Obefogade hävningsförklaringar - ur ett köprättsligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Adam Follin; [2016]
  Nyckelord :administrative law; förmögenhetsrätt; obefogad; hävning; hävningsförklaring; köplagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att häva ett avtal är en ingripande åtgärd varför hävningspåföljden endast kan göras gällande vid väsentliga avtalsbrott enligt svensk rätt. Denna framställning syftar till att dels undersöka hur väsentlighetsrekvisitet är utformat enligt gällande rätt, dels utforska vilka rättsverkningar som uppkommer för den som mottagit en obefogad hävningsförklaring i den bemärkelsen att väsentlighetsrekvisitet inte har uppfyllts. LÄS MER

 5. 5. Project Finance and the efficiency of Direct Agreements under Swedish law – the treatment of the debtor’s contracts in bankruptcy

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sabina Axelsson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Public private partnership (PPP) is an alternative method for the financing of public infrastructure, based on the concept of financing public undertakings by private funds. The technique can be used in a number of different sectors such as transportation, energy, waste management, housing, education and healthcare. LÄS MER