Sökning: "Adam Follin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Adam Follin.

  1. 1. Obefogade hävningsförklaringar - ur ett köprättsligt perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Adam Follin; [2016]
    Nyckelord :administrative law; förmögenhetsrätt; obefogad; hävning; hävningsförklaring; köplagen; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Att häva ett avtal är en ingripande åtgärd varför hävningspåföljden endast kan göras gällande vid väsentliga avtalsbrott enligt svensk rätt. Denna framställning syftar till att dels undersöka hur väsentlighetsrekvisitet är utformat enligt gällande rätt, dels utforska vilka rättsverkningar som uppkommer för den som mottagit en obefogad hävningsförklaring i den bemärkelsen att väsentlighetsrekvisitet inte har uppfyllts. LÄS MER