Vilka faktorer utmärker ett bra ledarskap/chefskap inom äldreomsorgen?

Detta är en C-uppsats från Luleå tekniska universitet/Hälsovetenskap/Social omsorgsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som enhetschefer och medarbetare tycker är utmärkande för ett bra ledarskap inom äldreomsorgen. Frågeställningar som vi använt oss av är följande: Hur uppfattar ovannämnda enhetschefen, som ledare eller chef? Vilka faktorer vill enhetschefer och medarbetare helst se hos en bra ledare/chef? Finns det någon skillnad i att vara en chef eller en ledare? För att få en ökad kunskap inom det valda ämnesområdet har vi använt oss av individuella intervjuer. Vi har totalt genomfört åtta intervjuer, varav fyra med enhetschefer och fyra med medarbetare. I bakgrunden beskrivs först hur ledarskapet inom kommunal äldreomsorg har förändrats från slutet av 1800-talet fram till nutid. I samma avsnitt presenteras olika definitioner på begreppet ledarskap. Under stycket där ledarskapsteorierna framställs börjar det inledningsvis med en beskrivning av vilka egenskaper som tillskrivs en chef kontra en ledare. Sedan följer en redogörelsen av vilka faktorer som påverkar ledarskapet samt en beskrivning av ledarskapsteorierna: situationsanpassat ledarskap och värdebaserat ledarskap. I vår analys framkom det att enhetschefer och medarbetare tycker att det finns skillnader i att vara en ledare kontra en chef. Vidare visade det sig även finnas skillnader i upplevelsen av vad medarbetarna ansåg att deras enhetschef var, chef/ledare. De faktorer som enhetschefer och medarbetare ansåg utmärkte ett bra ledarskap inom äldreomsorgen var i princip samstämmiga. Slutsatsen är att det finns många faktorer som medarbetare och enhetschefer anser är utmärkande faktorer för ett bra ledarskap inom äldreomsorgen. Några framträdande faktorer är bland annat tydlighet, respekt för den enskilde, lyhördhet och så vidare.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)